Wie vroeger ging verbouwen had allerlei vergunningen nodig. Door de introductie van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in 2010 vallen verschillende vergunningen, waaronder die voor bouwactiviteiten, onder de ‘Omgevingsvergunning’. Voor het aanvragen en verlenen van deze vergunning brengt de gemeente (bouw)leges in rekening.

Willekeurig

De bouwleges leiden, door de regelmatig onbegrijpelijke en willekeurige hoogte, vaak tot onrust. Uit wet, regelgeving en jurisprudentie blijkt duidelijk waar gemeenten bij het ‘heffen van leges’ aan moeten voldoen. De belangrijkste betreft de wettelijke bepaling dat gemeenten geen winst mogen maken met de bouwleges: de geraamde opbrengsten mogen absoluut niet uit komen boven de geraamde kosten. Bouwleges mogen daarom slechts maximaal kostendekkend zijn!

Berekening

Om het bedrag aan leges te kunnen vaststellen, moet de gemeente de volgende berekening maken:

de heffingsgrondslag van de bouwleges is de (door de gemeente) geraamde bouwkosten. Over deze bouwkosten berekent men een percentage dat vervolgens leidt tot het bedrag dat u door een factuur, nota of aanslag moet betalen.

De heffingsgrondslag en het percentage moeten jaarlijks door de gemeenteraad in de ‘legesverordening en bijbehorende tarieventabel’ worden vastgesteld. In het ‘Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)’ staat wat hierover in de gemeentelijke begroting (het onderdeel paragraaf lokale heffingen) moet staan: inzicht in de geraamde opbrengsten en kosten en de mate van kostendekkendheid.

Onbegrip

Het theoretische beginsel van de legesheffing en de weerbarstige dagelijkse praktijk leidt vaak tot onbegrip! Uit recente jurisprudentie blijkt dat de gewenste evenredigheid tussen de hoogte van de leges en de hoogte van de bouwsom ontbreekt! Vervolgens blijkt ook dat er geen verband bestaat tussen de hoogte van de bouwsom en de hoogte van de leges als percentage van de bouwsom.

Dit leidt tot willekeurige en onredelijke belastingheffing.

Wet Kwaliteitsborging

Welke gevolgen de aanstaande nieuwe wetten ‘Wet Kwaliteitsborging’ en ‘Omgevingswet’ voor de bouwleges hebben, is nog niet duidelijk. Wel zijn inmiddels door verschillende organisaties voorstellen gedaan om het heffen en/of de hoogte van de bouwleges te beperken of te standaardiseren. Veel van deze voorstellen zijn al vruchteloos terzijde gelegd. Ook wordt zo’n voorstel nogal eens terug gekopt met de opmerking “…dat het vaststellen van het (leges)tarief de bevoegdheid is van de gemeenteraad…”.

Wat wel duidelijk is: blijf uw aanslagen bouwleges nu en in de toekomst zorgvuldig controleren en beoordelen!

 

Rob Verheijen,

Minderleges.nl

r.verheijen@minderleges.nl